Ayşe İLGÜN
Mal Müdür V.

Mal Müdürlüğü Personeli
İsim Unvan
Mehmet BALI VHKİ
Aydın ERTUĞRUL VHKİ
Ertan BİNGÖL VHKİ
Erhan ŞEŞEN VHKİ
Suat SEYMEN VHKİ
Yaşar ARTAR VHKİ
Emine COSUN VHKİ

ORHANELİ MALMÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRANO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİNTAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilemesi 1- Konusuna göre; 15 DAKİKA
a) İlgili İdarenin yazısı
b) Mahkeme kararı
c) İdari para cezası karar Tutanağı
d) Ecrimisil İhbarnamesi
e) İlgilinin Beyanı
2 Adli Teminat İşlemleri 1- Tahsilinde ; Mahkeme Kararı 15 DAKİKA
2- İadesinde
a) Mahkeme Kararı
b) Aldı aslı
c) Hak Sahibi dışıdakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
3 Teminat Alınması 1- İhaleyi yapan kurumun yazısı 15 DAKİKA
2- Teminat olarak kabul edecek değerler
4 Kesin Teminat İadesi 1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı 45 DAKİKA
2- Alındı belgesi
3- SGKilişksizlik belgesi
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
5 Geçici Teminat İadesi 1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı 45 DAKİKA
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
6 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler 1- Alındı belgesi 1 SAAT
2- İlgili idarenin veya mahkemenin iaddeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
7 Mahsup belgesi niteliğindemuhasebe işlem fişi verilmesi
Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe 10 DAKİKA
8 Emanet iade işlemleri 1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe 30 DAKİKA
2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
2- Gerekli hallerde idearenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
9 Kaybedilen alındı belgeleri içintasdikli suret verilmesi
1- Dilekçe 1 SAAT
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
10 Vize pulu satışı 1- Yetkili seyahat acentasının talep yazısı (talepname) 20 DAKİKA
11 2022 sayılı Kanuna Göre Yaşlılık.Özürlü Bakıma Muhtaç, ÖzürlüYakını Aylığı Başvurusu
1- Başvuru formu 30 DAKİKA
2- Aylık taleninin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu
4- İlgili Yönetmeliğin 2-C maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş
Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge
5- İlgili kurumca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırma formu
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadğını tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri Orhaneli Malmüdürlüğü İkinci Müracaat Yeri Orhaneli Kaymakamlığı
İsim Mehmet Ali ŞENOL İsim M.Serdar BAKIR
Unvan Malmüdürü Unvan Kaymakam
Adres Orhaneli Malmüdürlüğü Adres Orhaneli Kaymakamlığı
Tel 0 224 817 11 47 Tel 0 224 817 10 10
Faks 0 224 817 10 27 Faks 0 224 817 11 17
e- Posta masenol@muhasebat.gov.tr e- Posta m.serdar.bakır@icisleri.gov.tr

ORHANELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
SIRA NO KURUM KODU HİZMETİNADI
HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞIMEVZUATIN ADIVE MADDE NUMARASI
HİZMETTENYARARLANANLAR
HİZMETİ SUNMAKLAGÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDEHİZMETİN ELEKTRONİKOLARAK SUNULUPSUNULMAYACAĞI
STANDART DOSYAPLANI KODU
MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZEL SEKTÖR VB. BAŞVURUDAİSTENİLENBELGELER
İLK BAŞVURUMAKAMI
PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSAYAPMASI GEREKENİÇ YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSAYAPMASI GEREKENDIŞ YAZIŞMALAR
MEVZUATTABELİRTİLENHİZMETİNTAMAMLANMA SÜRESİ
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIKİŞLEM SAYISI
1 B.07.4.DEF.0.16.52.02 220.99.0.0.0.0.0 65 Yaş Üzeri MuhtaçYaşlı Aylığı
65 Yaş yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımıza yaşlılık aylığı bağlama işlemleri
2022 S.K MD. 1Uygulanmasına İlişkinYönetmelikMD. 2 / a)VATANDAŞ SGKPRİMSİZ ÖDEMELERGENEL MÜD.
Valilik/DefterdarlıkKaymakamlıkMalmüdürlükleri
Yok Yok1- Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınan vasilik kararı
MalmüdürlüğüMuhasebe Birimi
1 -Memur2 -Şef3- Malmüdürü4- KaymakamYok İlçe Jandarma Kom. / Emniyet Müd.Kaymakamlık / İlçe İdare HeyetiSGK Primsiz Ödemeler Genel Müd.Yaşam düzeyi ve malvarlığının mahallinde araştırılmasıMuhtaçlık Kararı verilmesiAylık bağlanmasıMuhtaçlık Kararı veril.En geç 3 ay2022 S.KUygulama YönetmeliğiMD. 5/6
Müracaat15 dak.AylıkBağlanması3 - 6 ay
Sunulmuyor2 B.07.4.DEF.0.16.52.02 220.99.0.0.0.0.018 YaşaltıÖzürlü Yakını AylığıKanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını olan muhtaçvatandaşlarımıza aylık bağlama işlemleri2022 S.K Ek Madde 1/ c)Uygulanmasına İlişkinYönetmelikMD. 2 / ç)VATANDAŞ SGKPRİMSİZ ÖDEMELERGENEL MÜD.
Valilik/DefterdarlıkKaymakamlıkMalmüdürlükleri
Yok Yok1- Özürlü Yakını Aylığı Başvuru Formu2- Özürlü Sağlık Kurulu Raporu3- Aylık talebinin anne ve baba dışındaki kimselerce yapılması halinde mahkemeden alınmış velayet kararı
MalmüdürlüğüMuhasebe Birimi
1 -Memur2 -Şef3- Malmüdürü4- KaymakamYok Yetkili Devlet Hastaneleriİlçe Jandarma Kom. / Emniyet Müd.Kaymakamlık / İlçe İdare HeyetiSGK Primsiz Ödemeler Genel Müd.Özürlü Sağlık Raporu için sevkYaşam düzeyi ve malvarlığının mahallinde araştırılmasıMuhtaçlık Kararı verilmesiAylık bağlanmasıMuhtaçlık Kararı veril.En geç 3 ay2022 S.KUygulama YönetmeliğiMD. 5/6
Müracaat15 dak.AylıkBağlanması3 - 6 ay
Sunulmuyor3 B.07.4.DEF.0.16.52.02 220.99.0.0.0.0.0 Muhtaç ÖzürlüAylığı
Tüm vücut fonksiyon kaybı özür oranı % 40 ve üzeri olan 18 yaşından büyük muhtaç vatandaşlarımıza aylık bağlama işlemleri
2022 S.K Ek Md. 1/a 1/bUygulanmasına İlişkinYönetmelikMD. 2/ b) 2/ c)VATANDAŞ SGKPRİMSİZ ÖDEMELERGENEL MÜD.
Valilik/DefterdarlıkKaymakamlıkMalmüdürlükleri
Yok Yok1- Özürlü Aylığı Başvuru Formu2- Özürlü Sağlık Kurulu Raporu3- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınan vasilik kararı
MalmüdürlüğüMuhasebe Birimi
1 -Memur2 -Şef3- Malmüdürü4- KaymakamYok Yetkili Devlet Hastaneleriİlçe Jandarma Kom. / Emniyet Müd.Kaymakamlık / İlçe İdare HeyetiSGK Primsiz Ödemeler Genel Müd.Özürlü Sağlık Raporu için sevkYaşam düzeyi ve malvarlığının mahallinde araştırılmasıMuhtaçlık Kararı verilmesiAylık bağlanmasıMuhtaçlık Kararı veril.En geç 3 ay2022 S.KUygulama YönetmeliğiMD. 5/6
Müracaat15 dak.AylıkBağlanması3 - 6 ay
Sunulmuyor4 B.07.4.DEF.0.16.52.02 210.06.0.0.0.0.0Teminat AlınmasıGeçici ve Kesin TeminatAlınması
4734 S.KMd. 33, Md. 432886 S.KMd. 25, Md. 54GERÇEK VE TÜZELKİŞİLER
Maliye BakanlığıMuhasebat Genel Müd.
DefterdarlıkMuhasebe MüdürlükleriMalmüdürlükleriYok Yok1- İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat miktarını bildirir resmi yazı2- Gerçek kişilerde T.C Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde Vergi NumarasıTeminat Mektubu getirildiği hallerde;3- Mevzuatında belirtilen usulüne uygun olarak düzenlenmiş Teminat Mektubu4- Teminat Mektubu Teyit YazısıMalmüdürlüğüVezne
1-Veznedar2-MalmüdürüYok Yok Yok 10 dak.Sunulmuyor5 B.07.4.DEF.0.16.52.02 210.06.0.0.0.0.0 Teminat İadesiGeçici ve Kesin Teminatİadesi
4735 S.K 13. Madde2886 S.K 56. Madde
GERÇEK VE TÜZELKİŞİLER
Maliye BakanlığıMuhasebat Genel Müd.
DefterdarlıkMuhasebe MüdürlükleriMalmüdürlükleriYok Yok1- Alındı ( ASLI )2- İhaleyi yapan idarece düzenlenmiş teminatın çözüldüğüne dair yazı3- SGK ve Vergi Borcu Yoktur Yazıları4- Teminatın aynı gün içinde çözülmediği hallerde ilgilinin banka hesap numarası ile T.C Kimlik Numarasını gösterir iade talep dilekçesi
MalmüdürlüğüVezne
1-Veznedar2-MalmüdürüYok Yok Yok Teminatın aynı gün çözülmesi10 dak.Diğer hallerde1 gün
Sunulmuyor6 B.07.4.DEF.0.16.52.02 210.01.01.0.0.0.0VEZNETahsilatİşlemleriİdari , Yargı ve Diğer para cezaları,Hazineye ait taşınmazların satış ve taksit bedelleri,Ecrimisil tahsilatı,İhale şartname, sözleşme karar pulu ve damga vergisi bedelleri,Kişi borcu vb. diğer bütçeye gelir kaydedilmesi gereken alacaklar"Merkezi Yönetim Muhasebe YönetmeliğiMD. 12
GERÇEK VE TÜZELKİŞİLER
Maliye BakanlığıMuhasebat Genel Müd.
DefterdarlıkMuhasebe MüdürlükleriMalmüdürlükleriYok Yok1- İlgisine göre;a) İdari para cezası karar tutanağıb) İlgili İdareye ait tebligat, ihbarname veya resmi yazı2- T.C Kimlik Numarası / Vergi NumarasıMalmüdürlüğüVezne
1-Veznedar2-MalmüdürüYok Yok Yok 10 dak.Sunulmuyor7 B.07.4.DEF.0.16.52.03 310.0.0.0.0.0.0 SatışTaşınmaz Satışınaİlişkin İşlemler
2886 S.K Md. 45313 sıra nolu Genel Tebliğ
GERÇEK VE TÜZELKİŞİLER
Maliye BakanlığıMilli EmlakGenel Müdürlüğü
DefterdarlıkMil. Emlak MüdürlükleriMalmüdürlükleriYok YokDilekçe,adres ve kimlikbilgileri
MalmüdürlüğüMilli Emlak Birimi
1- Memur2- Şef Görevlisi3- Malmüdürü4--KaymakamDefterdarlık/BakanlıkSatış İçin Onay Alma
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü,İlçe Tapu Sicil Müd., İl Kadastro Müdürlüğü,Harmancık Belediyesi,Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müd.Orman durumunu sorma, Tapu kaydı isteme,İmar durumunu sorma, Mahalli tespit,Kültür Bakanlığı ile yapılan yazışmalar,
Yok Tahmini1 Yıl
Tahmini30
Sunuluyor8 B.07.4.DEF.0.16.52.03 310.0.0.0.0.0.0 Kira Taşınmaz Kiralanmasınaİlişkin İşlemler
2886 S.K Md. 74300 sıra nolu Genel Tebliğ
GERÇEK VE TÜZELKİŞİLER
Maliye BakanlığıMilli EmlakGenel Müdürlüğü
DefterdarlıkMil. Emlak MüdürlükleriMalmüdürlükleriYok YokDilekçe,adres ve kimlikbilgileri
MalmüdürlüğüMilli Emlak Birimi
1- Memur2- Şef Görevlisi3- Malmüdürü4--KaymakamDefterdarlıktanKira İçin Onay Alma
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü,İlçe Tapu Sicil Müd., İl Kadastro Müdürlüğü,Harmancık Belediyesi,Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müd.Orman durumunu sorma, Tapu kaydı isteme,İmar durumunu sorma, Mahalli tespit,Kültür Bakanlığı ile yapılan yazışmalar,
Yok Defterdarlıkyetki alanında ise 6 ayBakanlık onayıgerekiyorsa12 ay
TalebeBağlı
Sunuluyor9 B.07.4.DEF.0.16.52.03 310.0.0.0.0.0.0 TahsisHazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kanunlarındabelirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla bedelsiz olarak kullanıma bırakılmasına ilişkin işlemler
315 sıra nolu Genel Tebliğ2007/13 nolu Genelge
Kamu Kurumları Maliye BakanlığıMilli EmlakGenel Müdürlüğü
DefterdarlıkMil. Emlak MüdürlükleriMalmüdürlükleriYok Yok315 sıra no lu genel tebliğine göre bilgi formu ve kıymet takdiri
MalmüdürlüğüMilli Emlak Birimi
1- Memur2- Şef Görevlisi3- Malmüdürü4--KaymakamDefterdarlık/BakanlıkTahsis İçin Onay Alma
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü,İlçe Tapu Sicil Müd., İl Kadastro Müdürlüğü,Harmancık Belediyesi,Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müd.Orman durumunu sorma, Tapu kaydı isteme,İmar durumunu sorma, Mahalli tespit,Kültür Bakanlığı ile yapılan yazışmalar,
Yok 1 Yıl TalebeBağlı
Sunuluyor10 B.07.4.DEF.0.16.52.03 310.0.0.0.0.0.0 EcrimisilEcrimisil İşlemlerine İlişkin İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
2886 S.K Md. 75312 sıra no lu Genel Tebliğ
GERÇEK VE TÜZELKİŞİLER
Maliye BakanlığıMilli EmlakGenel Müdürlüğü
DefterdarlıkMil. Emlak MüdürlükleriMalmüdürlükleriYok Yok Yok MalmüdürlüğüMilli Emlak Birimi
1- Memur2- Şef Görevlisi3- Malmüdürü4--KaymakamDefterdarlık/BakanlıkOrhaneli Orman İşletme Müdürlüğü,İlçe Tapu Sicil Müd., İl Kadastro Müdürlüğü,Harmancık Belediyesi,Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müd.Orman durumunu sorma, Tapu kaydı isteme,İmar durumunu sorma, Mahalli tespit,Kültür Bakanlığı ile yapılan yazışmalar,
30 gün 30 gün TalebeBağlı
Sunuluyor11 B.07.4.DEF.0.16.52.03 310.0.0.0.0.0.0 İrtifakTaşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazıhakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayanyükümlülüğe ilişkin hizmetler
2886 S.K Md. 74324 sıra no lu Genel Tebliğ
GERÇEK VE TÜZELKİŞİLER
Maliye BakanlığıMilli EmlakGenel Müdürlüğü
DefterdarlıkMil. Emlak MüdürlükleriMalmüdürlükleriYok Yok324 sıra no lu genel tebliğine göre bilgi formu ve kıymet takdiri
MalmüdürlüğüMilli Emlak Birimi
1- Memur2- Şef Görevlisi3- Malmüdürü4--KaymakamDefterdarlık/Bakanlıkİrtifak İçin Onay Alma
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü,İlçe Tapu Sicil Müd., İl Kadastro Müdürlüğü,Harmancık Belediyesi,Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müd.Orman durumunu sorma, Tapu kaydı isteme,İmar durumunu sorma, Mahalli tespit,Kültür Bakanlığı ile yapılan yazışmalar,
Yok 1 yıl TalebeBağlı
Sunuluyor12